CÀI ĐẶT ODOO 13 TRÊN CENTOS 8 THÀNH CÔNG 100%

Cài đặt Odoo 13 cần lưu ý:

  1. Thiết lập sẵn hệ điều hành trên server là Centos 8
  2. Trong trường hợp lệnh cài dừng lại hỏi [ y/N ] thì chọn y để đồng ý tiếp tục cài đặt hoàn tất.
  3. Các lệnh cài đặt chạy đủ từng bước, cài đặt chia làm 2 phần:
    1. Cài đặt môi trường
    2. Mở port 8069 để Odoo chạy trên port này (nếu server chưa mở)

PHẦN A: CÀI ĐẶT MÔI TRƯỜNG

Bước 1: Connect Server bằng tài khoản Root

Bạn cần ssh vào server với tài khoản root, thực hiện câu lệnh như sau:

ssh root@server_IP_address -p Port_number

  • server_IP_address => là ip server bạn đang cài đặt ví dụ: 45.122.221.251
  • Port_number => là port cho phép SSH vào server, ví dụ là: 22
  • Sau khi chạy lệnh trên thì nhập password đăng nhập vào

Bước 2: Update server

Bạn sẽ cần chạy lệnh sau để update server:

dnf update

Tiếp theo, cần cài đặt EPEL bằng lệnh sau:

dnf install epel-release

Bước 3: Cài đặt Python 3 và môi trường Odoo 13

Đầu tiên, bạn cần cài đặt Python 3 với câu lệnh sau:

dnf install python36 python36-devel

Tiếp theo, bạn cần chạy câu lệnh sau để cài đặt các công cụ và thư viện hỗ trợ cho môi trường Odoo:

dnf install git gcc wget nodejs libxslt-devel bzip2-devel openldap-devel libjpeg-devel freetype-devel

Bước 4: Tạo một user Odoo

Với câu lệnh dưới đây, bạn sẽ tạo một user Odoo mới cho hệ thống với quyền user và group cần có để chạy Odoo Service. Thư mục home sẽ được thiết lập theo đường dẫn sau: /opt/odoo

useradd -m -U -r -d /opt/odoo -s /bin/bash odoo

Bước 5: Cài đặt và cấu hình PostgreSQL

Cài đặt PostgreSQL với lệnh sau:

dnf install postgresql postgresql-server postgresql-contrib

Sau đó khởi tạo database với lệnh:

/usr/bin/postgresql-setup initdb

Tiếp theo sẽ khởi động và chạy PostgreSQL:

systemctl start postgresql

systemctl enable postgresql

Bây giờ cần tạo một user PostgreSQL có tên giống với user Odoo của hệ thống đã tạo trước đó.

su – postgres -c “createuser -s odoo”

Bước 6: Cài đặt Wkhtmltopdf

Odoo bắt buộc cài wkhtmltopdf cho phép chuyển đổi html thành pdf và xuất các file báo cáo pdf từ hệ thống,để cài đặt thực hiện 2 lệnh sau:

wget https://winerp.vn/wp-content/themes/astra-child/template/source-odoo/wkhtmltox-0.12.4-2.7.nw.el7.x86_64.rpm

sudo dnf install -y wkhtmltox-0.12.4-2.7.nw.el7.x86_64.rpm

wget https://winerp.vn/wp-content/themes/astra-child/template/source-odoo/libpng-1.5.15.tar.gz

tar -zxvf libpng-1.5.15.tar.gz

cd libpng-1.5.15

sudo dnf groupinstall -y “Development Tools”

Ghi chú: trước prefix là 2 dấu gạch nối – viết liền

./configure –prefix=/usr

sudo make install

sudo dnf install -y libtiff

sudo dnf install compat-openssl10

Bước 7: Cài đặt và cấu hình Odoo 13

Ở bước này bạn cần clone source từ branch Odoo 13 về server, tuy nhiên cần switch sang user Odoo đã tạo trước đó.

su – odoo

Chạy câu lệnh sau để clone source Odoo 13 từ GitHub repository: (Chú ý có 2 dấu gạch nối viết liền ở depth và branch)

git clone https://www.github.com/odoo/odoo –depth 1 –branch 13.0 /opt/odoo/odoo13

Tiếp theo, sẽ cần tạo một môi trường mới để chạy instance Odoo 13:

cd /opt/odoo && python3 -m venv odoo13-venv

Sau khi tạo xong môi trường cần kích hoạt bằng lệnh sau:

source odoo13-venv/bin/activate

Bây giờ bạn đang ở môi trường cài đặt, bạn có thể cài đặt các module Python cần thiết cho Odoo với lệnh sau:

pip3 install -r odoo13/requirements.txt

Khi quá trình cài đặt các module Python hoàn thành, bạn cần deactivate và thoát khỏi môi trường này để trở về quyền root bằng lệnh sau:

deactivate && exit

Chạy 2 lệnh sau để tạo thư mục chứa source code customize, chuẩn bị cho quá trình cài đặt sau này..

mkdir /opt/odoo/odoo13-custom-addons

chown odoo: /opt/odoo/odoo13-custom-addons

Tạo một file log để theo dõi:

mkdir /var/log/odoo13 && touch /var/log/odoo13/odoo.log

chown -R odoo: /var/log/odoo13/

Tiếp theo cần tạo một file config cho instance Odoo được cài đặt:

vi /etc/odoo.conf

Sau khi chạy lệnh vi thì cần copy đoạn mã sau và dán vào file odoo.conf đang mở.

[options]
; This is the password that allows database operations:
admin_passwd = master_password
db_host = False
db_port = False
db_user = odoo
db_password = False
xmlrpc_port = 8069
; longpolling_port = 8072
logfile = /var/log/odoo13/odoo.log
logrotate = True
addons_path = /opt/odoo/odoo13/addons,/opt/odoo/odoo13-custom-addons

Thay đổi master_password trong đoạn code ở trên thành Master Password database PostgreSQL mà bạn muốn.

Sau khi dán xong đoạn code trên, bấm ESC để thoát chế độ edit, sau đó gõ :wq để lưu và thoát khỏi file odoo.conf

Bước 8: Tạo systemd Unit File

Tạo cho odoo service một riêng chạy background trên server, bằng cách tạo file odoo13.service:

vi /etc/systemd/system/odoo13.service

Sau khi chạy lệnh vi thì cần copy đoạn mã sau và dán vào file odoo13.service đang mở.

[Unit]
Description=Odoo13
#Requires=postgresql-10.6.service
#After=network.target postgresql-10.6.service
[Service]
Type=simple
SyslogIdentifier=odoo13
PermissionsStartOnly=true
User=odoo
Group=odoo
ExecStart=/opt/odoo/odoo13-venv/bin/python3 /opt/odoo/odoo13/odoo-bin -c /etc/odoo.conf
StandardOutput=journal+console
[Install]
WantedBy=multi-user.target

Sau khi dán xong đoạn code trên, bấm ESC để thoát chế độ edit, sau đó gõ :wq để lưu và thoát khỏi file odoo13.service. Sau đó chạy lệnh sau để reload lại daemon nhận diện unit mới được tạo trong systemd.

systemctl daemon-reload

Cuối cùng, bạn cần chạy 2 lệnh sau để active và chạy Odoo instance:

systemctl start odoo13

systemctl enable odoo13

Bạn có thể chạy thêm lệnh sau để check xem service Odoo có hoạt động hay không:

systemctl status odoo13.service

Bước 9: Truy cập vào Odoo Instance bằng IP và Port 8069

Bây giờ bạn có thể truy cập vào Odoo bằng địa chỉ sau trên web browser, nên sử dụng Chrome, Safari.

http://<your_server_IP_address>:8069

Sau khi truy cập địa chỉ trên, màn hình sau sẽ hiển thị ra:

Install Odoo 12 CentOS 7

Master Password: Nhập password database PostgreSQL đã tạo khi cài đặt file odoo.conf ở bước 7.

Database Name: Nhập tên database mà bạn muốn tạo.

Email: Nhập email sẽ trở thành email tài khoản system admin dùng để đăng nhập sau khi tạo xong database.

Password: Nhập email sẽ trở thành email tài khoản system admin dùng để đăng nhập sau khi tạo xong database.

Phone Number: Nhập số điện thoại của system admin vào.

Language: Chọn Tiếng ViệtCountry: Chọn Việt NamDemo data: Không chọn

Cuối cùng => Click Create Database và chờ cho server xử lý tạo dữ liệu.

PHẦN B: MỞ PORT 8069 ĐỂ ODOO CHẠY TRÊN PORT NÀY

Lưu ý: chỉ cần mở port nếu như check thấy port 8069 chưa mở khi cài hoàn tất đến Bước 9 của Phần A.

Bước 1: Check port

Chạy lệnh sau để check các port mà server đang mở: (Ghi chú: trước chữ list có 2 dấu gạch nối viết liền)

firewall-cmd –list-all

Bước 2: Get services firewall

Chạy lệnh sau để get các service firewall: (Ghi chú: trước chữ get có 2 dấu gạch nối viết liền)

firewall-cmd –get-services

Bước 3: Get zones

Chạy lệnh sau để get các zones: (Ghi chú: trước chữ get có 2 dấu gạch nối viết liền)

firewall-cmd –get-zones

Bước 4: Open port 8069 và service http

Chạy lệnh sau để mở port và service: (Ghi chú: trước chữ zone, permanent, add có 2 dấu gạch nối viết liền)

firewall-cmd –zone=public –permanent –add-service=http

firewall-cmd –zone=public –permanent –add-port 8069/tcp

Bước 5: Reload firewall settings

Sau khi mở port bạn cần chạy lệnh sau để reload lại firewall settings: (Ghi chú: trước chữ reload có 2 dấu gạch nối viết liền)

firewall-cmd –reload

Bước 6: Check lại xem port 8069 đã mở chưa

Sau khi reload lại firewall setting chạy lệnh sau để kiểm tra xem port 8069 đã mở chưa: (Ghi chú: trước chữ list có 2 dấu gạch nối viết liền)

firewall-cmd –list-all

=> Sau khi mở port 8069 xong, quay trở lại Bước 9 ở Phần A và tiến hành tiếp các setting trong Bước 9 để hoàn tất việc cài đặt.

Cần cài đặt tên miền (domain) cho việc truy cập Odoo =>Liên hệ Mr. Định – Zalo hoặc hotline 090909.8956

Liên hệ Mr. Định – Zalo hoặc hotline 090909.8956 nếu bạn có nhu cầu triển khai Odoo cho doanh nghiệp.
Chuyên gia về CRM & ERP hơn 7 năm kinh nghiệm triển khai Odoo.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tư vấn ODOO 090909.8984