Hướng dẫn cách làm bài tập nguyên lý kế toán mới nhất 2020

Cách làm bài tập nguyên lý kế toán là một trong những từ khóa được gg search nhiều nhất về chủ đề cách làm bài tập nguyên lý kế toán. Trong bài viết này, odoovietnam.com.vn sẽ viết bài viết hướng dẫn cách làm bài tập nguyên lý kế toán mới nhất 2020.

Hướng dẫn cách làm bài tập nguyên lý kế toán mới nhất 2020

Câu 5.1

Yêu cầu 1: Định khoản kế toán các nghiệp vụ phát sinh

1. khách hàng trả tiền mua hàng chịu từ kỳ trước bằng tiền mặt 10.000

Nợ TK 111: 10.000

Có TK 131: 10.000

2. sử dụng tiền gửi bank để mua TSCĐ hữu hình 40.000 (giá chưa gồm có thuế GTGT 10%), ngân sách vận tải bốc dỡ tổ chức chi hết 220 tiền mặt (đã bao gồm 10% thuế GTGT)

Nợ TK 211: 40.200

Nợ TK 133: 4.020

Có TK 112: 44.000

Có TK 111: 220

3. dùng tiền send NH trả nợ người bán 30.000 và rút về quĩ tiền mặt 20.000

Nợ TK 111: 20.000

Nợ TK 331: 30.000

Có TK 112: 50.000

4. sử dụng tiền mặt trả lương cho CNV 20.000

Nợ TK 334: 20.000 Học kế toán ở nơi nào tốt

Có TK 111: 20.000

5. Vay ngắn hạn NH trả nợ người bán 20.000

Nợ TK 331: 20.000

Có TK 311: 20.000

6. dùng tiền gửi NH trả vay ngắn hạn NH 50.000

Nợ TK 311: 50.000

Có TK 112: 50.000

7. Mua nguyên vật liệu nhập kho giá mua 20.000 (chưa bao gồm 10% thuế GTGT) chưa trả tiền người bán.

Nợ TK 152: 20.000

Nợ TK 133: 2.000

Có TK 331: 22.000

Yêu cầu 2: Phản ánh vào tài khoản kế toán

3. Lập bảng đối chiếu số phát sinh kiểu nhiều cột

4. Lập bảng Cân đối kế toán

Câu 5.2

1. Xuất kho nguyên vật liệu dùng cho sản xuất hàng hóa 20.000, dùng cho quản lý phân xưởng 2.000.

Nợ TK 621: 20.000

Nợ TK 627: 2.000

Có TK 152: 22.000

2. Tiền lương phải trả công nhân sản xuất sản phẩm 35.000, thống trị phân xưởng 5.000

Nợ TK 622: 35.000

Nợ TK 627: 5.000

Có TK 334: 40.000

3. Các khoản trích theo lương được trích theo % quy định (biết rằng các khoản lương được dựng lại phần trăm giữa lương cơ bản và năng suất là 1: 4)

Theo doanh nghiệp:

Nợ TK 622: 1.680

Có TK 3382: 140

Có TK 3383: 1.260

Có TK 3384: 210

Có TK 3386: 70

Nợ TK 627: 240

Có TK 3382: 20

Có TK 3383: 180

Có TK 3384: 30

Có TK 3386: 10

Theo người lao động:

Nợ TK 334: 840

Có TK 3383: 640

Có TK 3384: 120

Có TK 3386: 80

4. Hao mòn TSCĐ sử dụng cho sản xuất 50.000

Nợ TK 627: 50.000

Có TK 214: 50.000

5. chi phí điện nước mua ngoài 2.100 (đã bao gồm 5% thuế GTGT) vừa mới trả cho người bán bằng chuyển khoản

Nợ TK 6277: 2.000

Nợ TK 1331: 100

Có TK 112: 2.100

6. Kết chuyển ngân sách

– Kết chuyển chi phí sản xuất:

Nợ TK 154: 115.920

Có TK 621: 20.000

Có TK 622: 36.680

Có TK 627: 59.240

7. Nhập kho hàng hoá, biết rằng trị giá thành phẩm chế dở cuối kỳ là 5.000

trị giá sản phẩm hoàn thành trong kỳ = 0 + 115.920 – 5.000 = 110.920

Nợ TK 155: 110.920

Có TK 154: 110.920

Yêu cầu 2: Phản ánh vào account kế toán

Yêu cầu 3: Lập bảng cân đối tài khoản

Câu 5.3

Yêu cầu 1: Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh

1. Xuất kho nguyên vật liệu sử dụng cho SXKD là 80.000, trong đó

 • dùng cho SX SP A: 40.000
 • sử dụng cho SX SP B: 30.000
 • sử dụng cho quản lý phân xưởng: 10.000

Nợ TK 621: 70.000

(Nợ TK 621 (A): 40.000

Nợ TK 621 (B): 30.000)

Nợ TK 627: 10.000

Có TK 152: 80.000

2. Tính tiền lương phải trả cho CNV là 53.000, trong đó

 • Tiền lương CNSX SP A: 20.000.
 • Tiền lương CNSX SP B: 10.000.
 • Tiền lương cai quản phân xưởng: 5.000.
 • Tiền lương của nhân sự sale 8.000
 • Tiền lương của bộ phận quản lý công ty 10.000

Nợ TK 622: 30.000

(Nợ TK 622 (A): 20.000

Nợ TK 622 (B): 10.000

Nợ TK 627: 5.000

Nợ TK 641: 8.000

Nợ TK 642: 10.000

Có TK 334: 53.000

3. Trích BHXH, KPCĐ, BHYT theo tỷ lệ quy định (giả định toàn bộ tiền lương là lương cơ bản).

Nợ TK 622: 6.900

(Nợ TK 622 (A): 4.600

Nợ TK 622 (B): 2.300

Nợ TK 627: 1.150

Nợ TK 641: 1.840

Nợ TK 642: 2.300

Nợ TK 334: 5.035

Có TK 338 (2,3,4): 17.225

4. Trích khách hàng TSCĐ sử dụng cho sản xuất 17.000; Bộ phận sale 10.000; Bộ phận quản lý doanh nghiệp 15.000

Nợ TK 627: 17.000

Nợ TK 641: 10.000

Nợ TK 642: 15.000

Có TK 214: 42.000

5. Cuối kỳ kết chuyển hết chi phí SX. Biết rằng ngân sách SX chung phân bổ cho từng loại SP theo tiền lương công nhân SX, biết rằng CPSX dở cuối kỳ:

 • SP A: 5.000
 • SP B: 4.000

Tổng chi phí sản xuất chung: 10.000 + 5.000 + 1.150 + 17.000 = 33.150

Phân bổ chi phí cho món hàng A: 22.100

Phân bổ chi phí cho sản phẩm B: 11.050

– Kết chuyển ngân sách sản xuất trong kỳ:

Nợ TK 154: 140.050

(Nợ TK 154 (A): 86.700

Nợ TK 154 (B): 53.350)

Có TK 621: 70.000

(Có TK 621 (A): 40.000

Có TK 621 (B): 30.000)

Có TK 622: 36.900

(Có TK 622 (A): 24.600

Có TK 622 (B): 12.300)

Có TK 627: 33.150

(Có TK 627 (A): 22.100

Có TK 627 (B): 11.050)

6. Nhập kho thành phẩm sản xuất theo giá thành sản xuất thực tế.

Z = 8.000 + 4.000 + 140.050 – 5.000 – 4.000 = 143.050

Z(A) = 8.000 + 86.700 – 5.000 = 89.700

Z(B) = 4.000 + 53.350 – 4.000 = 53.350

– Kết chuyển sản phẩm nhập kho:

Nợ TK 155: 143.050

(Nợ TK 155 (A): 89.700

Nợ TK 155 (B): 53.350)

Có TK 154: 143.050

– Kết chuyển chi phí bán hàngchi phí QLDN:

Nợ TK 911: 47.140

Có TK 641: 19.840

Có TK 642: 27.300

Yêu cầu 2: Phản ánh vào account tổng hợpaccount chi tiết.

Câu 5.4

Yêu cầu 1: Định khoản các nghiệp vụ kinh tế

1. Xuất kho sản phẩm bán cho KH được khách hàng chấp nhận, giá vốn 30.000, giá thành 180.000 (chưa gồm có 10% thuế GTGT), khách hàng thanh toán 50% bằng tiền mặt, số còn lại ghi nợ.

– Ghi nhận giá vốn:

Nợ TK 632: 30.000

Có TK 155: 30.000

– Ghi nhận doanh thu:

Nợ TK 111: 99.000

Nợ TK 131: 99.000

Có TK 511: 180.000

Có TK 333: 18.000

2. Tiền lương phải trả nhân sự bán hàng 20.000, quản lý doanh nghiệp 30.000

Nợ TK 641: 20.000

Nợ TK 642: 30.000

Có TK 334: 50.000

3. Hao mòn TSCĐ sử dụng cho bộ phận bán hàng 15.000, bộ phận cai quản doanh nghiệp 20.000

Nợ TK 641: 15.000

Nợ TK 642: 20.000

Có TK 214: 35.000

4. Các khoản trích theo lương được trích theo % quy định (giả định tất cả là lương cơ bản)

Nợ TK 641: 4.800

Nợ TK 642: 7.200

Nợ TK 334: 5.250

Có TK 338(2,3,4,6): 17.250

5. ngân sách điện nước mua ngoài sử dụng cho bộ phận sale 10.000 (chưa gồm có 5% thuế GTGT), bộ phận quản lý doanh nghiệp 12.000 (chưa bao gồm 5% thuế GTGT) vừa mới thanh toán tất cả bằng chuyển khoản

Nợ TK 641: 10.000

Nợ TK 642: 12.000

Nợ TK 133: 1.100

Có TK 112: 23.100

6. định hình hiệu quả kinh doan

– Kết chuyển giá vốn hàng bán

Nợ TK 911: 30.000

Có TK 632: 30.000

– Kết chuyển ngân sách sale

Nợ TK 911: 49.800

Có TK 641: 49.800

– Kết chuyển chi phí cai quản công ty

Nợ TK 911: 69.200

Có TK 642: 69.200

– Kết chuyển thu nhập

Nợ TK 911: 149.000

Có TK 421: 31.000

Yêu cầu 2: Phản ánh vào account kế toán

Yêu cầu 3: Lập bảng cân đối account và Báo cáo hiệu quả kinh doanh

Câu 5.5

Yêu cầu 1: Định khoản nghiệp vụ kinh tế phát sinh

1. Mua 1 TSCĐ hữu hình chưa thanh toán tiền cho đơn vị bán, giá mua chưa có thuế là 12.000.000 đ, thuế GTGT 10%, ngân sách lắp đặt trả bằng tiền mặt là 500.000 đ

Nợ TK 211: 12.500.000

Nợ TK 133: 1.200.000

Có TK 111: 500.000

Có TK 331: 13.200.000

2. Trả nợ cho người bán 5.000.000 bằng tiền gửi ngân hàng

Nợ TK 331: 5.000.000

Có TK 112: 5.000.000

3. Vật liệu xuất kho sử dụng cho

 • Trực tiếp sản xuất sản phẩm: 2.000kg (10.000.000)
 • giúp sức ở phân xưởng:100kg (500.000)

Nợ TK 621: 10.000.000

Nợ TK 627: 500.000

Có TK 152: 10.500.000

4. Các khoản chi phí không giống

Loại chi phí

thị trường chịu chi phí

Tiền lương phải trả Khấu hao Tiền mặt
-Bộ phận trực tiếp SX

-Bộ phận PV và cai quản SX

-Bộ phận sale

-Bộ phận QLDN

1.800.000

1.300.000

1.200.000

1.500.000

1.000.000

500.000

500.000

100.000

200.000

400.000

Nợ TK 622: 1.800.000

Nợ TK 627: 2.400.000

Nợ TK 641: 1.900.000

Nợ TK 642: 2.400.000

Có TK 334: 5.800.000

Có TK 214: 2.000.000

Có TK 111: 700.000

5. sản phẩm sản xuất hoàn thành được nhập kho thành phẩm: 1000 hàng hóangân sách sản xuất dở dang cuối tháng: 500.000đ

Nợ TK 154: 14.700.000

Có TK 621: 10.000.000

Có TK 622: 1.800.000

Có TK 627: 2.900.000

 • Z = Dđk + C – Dck = 0 + 14.700.000 – 500.000 = 14.200.000

Nợ TK 156: 14.200.000

Có TK 154: 14.200.000

 • Giá một sản phẩm: 14.200

6. Xuất bán 500 sản phẩmgiá bán chưa có thuế bằng 1,4 giá thành, thuế GTGT 10%. khách hàng đang thanh toán tất cả bằng TGNH.

– Ghi nhận giá vốn:

Nợ TK 632: 7.100.000

Có TK 156: 7.100.000

– Ghi nhận doanh thu:

Nợ TK 112: 10.934.000

Có TK 511: 9.940.000

Có TK 333: 994.000

7. xác định hiệu quả mua bán

 Kết chuyển giá vốn hàng bán

Nợ TK 911: 7.100.000

Có TK 632: 7.100.000

– Kết chuyển ngân sách sale

Nợ TK 911: 1.900.000

Có TK 641: 1.900.000

– Kết chuyển chi phí cai quản công ty

Nợ TK 911: 2.400.000

Có TK 642: 2.400.000

– Kết chuyển doanh thu

Nợ TK 511: 9.940.000

Có TK 911: 9.940.000

– định hình hiệu quả mua bán

Nợ TK 421: 1.460.000

Có TK 911: 1.460.000

Yêu cầu 2: Lập bảng cân đối kế toán

Trên đây, kế toán Lê Ánh vừa share cho các bạn một số bài tập nguyên lý kế toán và chỉ dẫn giải đáp chi tiết để các luyện tập củng cố lại kiến thức kế toán của mình. Để làm thêm các bài tập kế toán các bạn nhìn thấy thêm bài viết: Bài tập Kế toán hành chính sự nghiệp

Nguồn: https://ketoanleanh.edu.vn/

0938.998.038

Scroll to Top